Ledige stillingar

Velkomen som jobbsøkjar i Førde kommune!

Du søkjer elektronisk på ledige stillingar i Førde kommune:

 

Treng du hjelp, ta kontakt med Servicetorget på tlf. 57 72 20 00 eller via chat/nettprat.

Nedanfor finn du dei stillingane som er ledige no.

Publisert 25.03.2015

Førde kommune har ledig frå snarast ei 100% fast stilling som einingsleiar for Heimetenesta. Heimetenesta held til på Helsetunet, og er delt i 3 soner som yter tenester innafor heimesjukepleie, heimehjelp, tryggleiksalarm, matombringing og dagsenter for eldre. Eininga har totalt ca. 69 årsverk. Einingsleiar har det totale ansvaret for eininga, dvs. både personalansvar, drift- og fagansvar og budsjett- og økonomiansvar. Førde kommune er vertskommune for Utviklingssenter for heimetenester i Sogn og Fjordane (sjå Førde kommune si heimeside). Heimetenesta er sentral arena for samarbeid og utvikling innan pleie og omsorg.

Publisert 19.03.2015

PPT for Indre Sunnfjord gjev tenester til kommunane Førde, Gaular, Jølster, Naustdal og Sogn og Fjordane fylkeskommune sine skular/bedrifter i vårt område. Tenesta er heimla i Opplæringslova og er ei gjennomgåande teneste som ivaretek førskulealder og heile skuleløpet til og med vidaregåande opplæring.

Publisert 13.03.2015

Førde kommune driv 12 kommunale barnehagar og vi vil tilby småbarnsforeldre eit godt og brukartilpassa barnehagetilbod. Barnehagane skal vere ein trygg plass å vere og ein god læringsarena for alle barn.

Kontakt

  • Tlf: 57 72 20 00
  • Mob:
  • E-post:  

Snarvegar

 
 
padlock