Skip Navigation LinksFramside > Kontakt oss > Ledige stillingar

Søknad på stilling

Førde kommune ønskjer så langt som mogleg spegle mangfaldet i befolkninga og ha eit mangfaldig arbeidsmiljø. Vi oppfordrar derfor alle kvalifiserte til å søkje uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

 

Tilsetjingar i kommunen skjer på dei vilkår som til kvar tid går fram av gjeldande lover, regelverk og tariffavtale. Kommunen har ei ordning med kompetansetillegg på inntil kr 20.000. Medlemskap i KLP/SPK. 6 månaders prøvetid.

Vi gjer merksam på at fast tilsette i Førde kommune som er deltidstilsett, kan ha førerett til utlyste stillingar.

Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista.

 

Nedanfor finn du dei stillingane som er ledige no og vi ynskjer deg velkommen som søkjar!

 

Når du skal søkje på stilling, brukar du elektronisk søknadsskjema:

 

Om du ønskjer å sjå tilbake på tidlegare utlyste stillingar, sjå arkiv.

Sist endra 08.04.2014
Ledige stillingar
Publisert 09.04.2014

Bu- og miljøtenesta i Førde er i stadig utvikling. For å sikre at brukarane våre får gode og tverrfaglege tenester søkjer vi etter deg som:

  • har ønskje og glede av å arbeide og bli kjent med menneske med ulike behov
  • kan arbeide både sjølvstendig og i team
  • kan dele erfaring og kompetanse
  • har evne til etisk refleksjon

 

Bu- og miljøtenesta yt tenester til personar med psykisk utviklingshemming og elles langvarige og koordinerte tenestebehov. Tenesta har om lag 60 årsverk fordelt på nær 100 tilsette. Desse har utdanning som vernepleiar, sjukepleiar, sosionom, barnevernspedagog, ergoterapeut, helsefagarbeidar og assistentar.

Publisert 08.04.2014

Førde kommune, eining Legeteneste og rehabilitering, har ledig avtaleheimel frå 01.09.14. Tilskotet vert lyst ut med ein opptrappingsplan, då ein av våre privatpraktiserande fysioterapeutar skal trappe ned etter fylte 62 år. Den som overtek den ledige heimelen skal arbeide med 40% driftsavtale dei to første åra, for så å trappe opp til 60% eller ende opp med full overtaking tredje året. Full overtaking(100%) vert seinast 01.09.2017.  

Publisert 07.04.2014

Kjøkkenet har som hovudoppgåve å gi eit trygt og godt mattilbod til bebuarar ved Helsetunet og heimebuande som har tilbod om matombringing og kantinetilbod.

Publisert 07.04.2014

Eininga Rekneskap og Skatt er ei interkommunal eining for kommunane Førde,

Naustdal og Gaular. Eininga har 20 tilsette og har kontorstad i Rådhuset i Førde.

 

Det er ledig 100 % fast stilling som konsulent frå april 2014.

Publisert 03.04.2014

Førde legesenter har 13 legar og 1 turnuslege i felles gruppepraksis. I tillegg har kommunen 50% sjukeheimslege. Førde legesenter er eit kommunalt drive legesenter, der fastlegane har enkeltmannsføretak som sjølvstendig næringsdrivande. Fastlegeheimelen er nyoppretta og har eit listetak på 1100 pasientar og det kan påreknast 7,5 timar kommunalt arbeid per veke.

Tilbake
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Lag PDF

Kontaktinformasjon

Førde kommune Hafstadvegen 42 Postboks 338
6802 Førde
E-post : postmottak@forde.kommune.no
Telefon
: 57 72 20 00

Faks
: 57 82 38 76
Org.nr.
: NO 963923511 mva
Kontonr.
: 3700 07 00720
Kommunenr.
: 1432
Opningstid
: 0800 - 1600 (vinter) 0800 - 1530 (sommar)

Sjå bilete frå Førde

Ungdom på Langebrua | Fotograf: Oskar Andersen
Ungdom på Langebrua
Oskar Andersen
Førde Kommune, postboks 338, Hafstadv. 42, 6802 Førde. Tlf: 57 72 20 00. Fax: 57 82 38 76 postmottak@forde.kommune.no