Habilitering og rehabilitering

 LOV 2011-06-24 nr 30: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

§ 7-3. Koordinerende enhet

       Kommunen skal ha en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet. Denne enheten skal ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator etter §§ 7-1 og 7-2.

Fotograf: Oskar Andersen
Kajak på Jølstra fotograf Oskar Andersen
Førde kommune har delt koordinerande eining i to team
 • Habiliteringsteamet har ansvar for barn/unge til ca 18 år
 • Rehabiliteringsteamet har ansvar for vaksne over 18 år.


Teama er samansett tverrfagleg med representantar frå fleire tenesteeiningar med oppgåve å koordinere habiliterings- og rehabiliteringstenester på systemnivå. Mandat for teama er gitt gjennom bystyrevedtak 047/03 og Delegeringsreglementet for Førde kommune.

Teama har ansvar for at det vert oppretta ein kontaktperson, koordinator som har ansvar, saman med klient/pårørande/verje i utarbeidinga av individuell plan.


Habiliteringsteamet - barn/unge til ca 18 år:

 • Øystein Høyvik- Leiar av Fagutvikling og koordinering -leiar av teamet
 • Atle Holsen, Skule/barnehage
 • Lillian Vassbotten, Helsestasjonen
 • Gro Byrkjeflot, Barnevern
 • Asbjørn Knapstad, PPT
 • Turid Grimeland, Helse og rehabilitering (Fysio/ergo)
 • Christine Toft Figenschau, Avlastingsbustaden
 • Harald Bjarte Reite, Bu- og miljøtenesta
 • Svein Welle, Helsestasjonslege    


Rehabiliteringsteamet - vaksne over 18 år:

 • Catrine Andresen - Utviklingskoordinator i Fagutviklings- og koordinering -leiar av teamet

 • Ann Kristin Nilsen, Heimetenesta

 • Liv Stafsnes, Psykiatritenesta
 • Kronborg ressurshage
 • Harald Bjarte Reite, Bu- og miljøtenesta
 • Lill Anette Juvik,  Nav
 • Marita Brandsøy Lystad, leiande fysio/ergoAdresse for søknad:

Fagutvikling og koordinering
Pb 338, 6802 Førde kommmune
merk konvolutten søknad IP  
 
Publisert av Catrine Andresen. Sist endra 25.01.2012
Habilitering og rehabilitering
 • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
 • Lag PDF
kontaktperson
Leiar ved fagutvikling og koordinering
Telefon :
57 61 26 50
Tittel :
Leiar
Bunnhjørne
Tenesteeining (1)
Førde Kommune, postboks 338, Hafstadv. 42, 6802 Førde. Tlf: 57 72 20 00. Fax: 57 82 38 76 postmottak@forde.kommune.no