Omsorg, trygd og sosiale tenester

Tenester i Førde kommune under omsorg og sosial finn du opplista i høgre kant under teneste.

 

 

Snarvegar: Søknadsskjema om pleie- og omsorgstenester -Sosialhjelp - Transportkort - Utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenester

Hand over vatnHand over vatn Oskar Andersen

 

Tenester innan omsorg, trygd og sosiale tenester:

 • Avlastning og støtte
  Kommunen har avlastningstilbod i sjukeheim og avlastning for barn og unge i bustad. Kommunen har også støttekontaktteneste og ulike dagsenter.
 • Buformer 
  Gjeld til dømes sjukeheim, omsorgsbustader, kommunal bustad, busetting av flyktningar.
 • Omsorgstenester 
  Omsorgstenester er mellom anna heimehjelp og  heimesjukepleie. Individuell plan vert iverksett ved behov.

 • Pensjon
  Kommunen har ingen tenester under pensjon, men har vidare lenker til relevant informasjon.

 • Transporttenester
  Kommunen har tilbod om transportkort for funksjonshemma og parkeringskort for rørslehemma.

 • Økonomiske ytingar 
  NAV Førde yter økonomisk sosialhjelp.
Publisert av Marit Kleiven. Sist endra 25.03.2014
 • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
 • Lag PDF
Førde Kommune, postboks 338, Hafstadv. 42, 6802 Førde. Tlf: 57 72 20 00. Fax: 57 82 38 76 postmottak@forde.kommune.no