Pasientrettar

I Noreg vert pasientane sine rettar teke vare på gjennom Pasientrettslova. Formålet med lova er å sikre at alle skal ha lik tilgong på helsehjelp av god kvalitet. Lova tek omsyn til blant anna rett til medverknad og informasjon, barn sine rettar, journalinnsyn og eventuelle klager.   

 

Legevaktsamarbeid

Pasientombodet kan gje informasjon og hjelp både til pasientar og pårørande. 

 

I Sogn og Fjordane er pasientombodet lokalisert i Førde, Storehagen 1:

 

 

Norsk pasientskadeerstatning, NPE, er eit statleg forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Dei behandlar erstatningskrav gratis, for pasientar som er blitt påført skade av helsevesenet. Norsk pasientskadeerstatning, Postboks 3 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Tlf. 22 99 45 00. E-post: npepost@npe.no

 

Helsetilsynet er klageinstans om ikkje klagen fører fram lokalt. Helsetilsynet/fylkeslegen ligg administrativt under Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Tlf. 57 65 50 55.  E-post: helsetilsynet@fmsf.no

 

 

 
Publisert av Torunn Rygg. Sist endra 04.04.2011
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Lag PDF
Hovudside (2)
Førde Kommune, postboks 338, Hafstadv. 42, 6802 Førde. Tlf: 57 72 20 00. Fax: 57 82 38 76 postmottak@forde.kommune.no