Dagsenter for eldre

Dagsenter er eit tilbod til eldre heimebuande i Førde kommune. Senteret er lokalisert i eigne lokale på Helsetunet. Brukarane av dette tilbodet må søkje om plass og få det stadfesta med eit vedtak. Her får dei frukost og middag, trim og andre aktivitetar samt sosialt samvær.

Målsetting for tilbodet er å:

 • Skape kontakt mellom heimebuande og brukarane på institusjonen.
 • Gje tilbod om aktivitetar og service.
 • Bryte einsemd og etablere kontakt.
 • Avlasting til pårørande
 • Lage eit miljø det tryggleik og glede står i fokus.

 

Korleis få tenesta/saksgang?
Søkjar av tenesta må bu eller opphalde seg i kommunen. Det må liggje føre ein skriftleg søknad.

Tildelingskontoret handsamar søknaden og det kan i samband med dette bli gjort eit heimebesøk med kartlegging av søkjar sin heimesituasjon. Du kan nytte søknadsskjema om pleie og omsorgstenester i Førde kommune. Søknaden sendast til Førde kommune v/ Tildelingskontoret, pb 338, 6802 Førde

 

Ordninga er ikkje heimla i lovverk som ein rett, men Førde kommune har kriterie for tildeling. Forvaltningslova sine reglar gjeld for sakshandsaming.

 

 

 

 

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål knytt til søknad, ta kontakt med:

 • Tildelingskontoret på tlf: 57 72 20 00 mellom kl 09 -15.
   

Ved spørsmål knytt til tenestetilbodet, ta kontakt med:

 • Fagleiar: Turid Anita Viken, tlf: 57 82 88 37 

 

Dagsenter og korttids- og langtidsopphald på Helsetunet
Betalingssatsar 2014
Dagsenter og korttids- og langtidsopphald på Helsetunet
TenestePris 2014
Opphald på dagsenter pr. dag (inkl. transport) *72
Korttidsopphald institusjon pr. døgn137
Fribeløp ved fastsetting av bet. for langtidsopphald i institusjon7250
Fribeløp ved langtidsopphald på dobbeltrom (frå 01.07.14) **

 

* I tillegg kjem kost på dagsenter kr. 36,- pr dag.

** Bebuar betalar 75% av G fråtrekt beløp kr 7.250,-. I tillegg 85% av andre inntekter minus skatt.

Publisert av Tildelingskontoret. Ansvarleg Turid Anita Viken. Sist endra 31.03.2014
 • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
 • Lag PDF

Arbeidsleiar Dagsenter for eldre

Telefon :
57 82 88 37
Tittel :
Arbeidsleiar Dagsenter
Bunnhjørne
Førde Kommune, postboks 338, Hafstadv. 42, 6802 Førde. Tlf: 57 72 20 00. Fax: 57 82 38 76 postmottak@forde.kommune.no