Tryggleiksalarm

Tryggleiksalarm er ein måte å nå heimetenesta på, når ein har kome i ein situasjon kor ein treng hjelp og ikkje greier å nytte telefon. Alarmen vert knytt til søkjar sin fasttelefon, og opp mot Alarmsentralen i Florø.

Målgruppa for tryggleiksalarm er eldre, funksjonshemma og andre som kan kjenne seg utrygge ved å bu aleine.

Korleis få tenesta/saksgang?
Søkjar av tenesta må bu eller opphalde seg i kommunen, og det må liggje føre ein skriftleg søknad. Den som får tildelt tryggleiksalarm må av helsemessige grunnar ha høg risiko for å skade seg, og som følge av dette vere ute av stand til å tilkalle hjelp pr. telefon.

 

Utfylt søknad skal sendast til Førde kommune ved Tildelingskontoret, pb 338, 6802 Førde. Du kan nytte søknadsskjema om pleie og omsorgstenester i Førde. Dersom andre enn søkjar fyller ut søknaden, må det samstundes fyllast ut ei Skriftleg fullmakt, som må leverast saman med søknaden.

 

Tildelingskontoret handsamar søknaden og det kan i samband med dette bli gjort eit heimebesøk med kartlegging av søkjar sin heimesituasjon.

Tryggleiksalarm er ikkje ei lovpålagd teneste. Søknaden vert handsama etter kommunale vedtekter.

 

 

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål knytt til søknad og tenestetilbod, ta kontakt med:

  • Tildelingskontoret på tlf: 57 72 20 00 mellom kl 09 -15.
  • Heimetenesta (sentralbord) på tlf: 57 72 21 20

 

 

Pris

Tryggleiksalarm er ei abonnementsordning som søkjar må koste sjølv. Pr 1. januar 2014 er prisen kr 277,- pr månad. Tryggleiksalarm og heimehjelp har eigenandel på kr 2100 kr pr år for dei med inntekt under 2 G, dvs under kr 170 490,-.
 

Publisert av Catrine Andresen. Sist endra 06.04.2014
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Lag PDF
kontaktperson
Telefon :
57 72 21 20
Tittel :
Tenesteleiar
Bunnhjørne
Teneste (1)
Hovudside (1)
Kommunale dokument (1)
Førde Kommune, postboks 338, Hafstadv. 42, 6802 Førde. Tlf: 57 72 20 00. Fax: 57 82 38 76 postmottak@forde.kommune.no