Barnehagane i Førde

Har du barn og treng barnehageplass? I Førde kommune har vi til saman 16 barnehagar. Fristen for å søkje om barnehageplass er 1. mars kvart år. 
 

Nytt i 2016 er at barn født i september og oktober har rett til barnehageplass frå den månaden dei fyller eitt år. 

Søk om barnehageplass innan 1. mars

Førde kommune har eitt felles opptak for alle barnehagane, både kommunale og private. Søknadsfristen er 1. mars, og du søkjer elektronisk via nettsidene til kommunen. 

 

Hovudopptaket gjeld ledige plassar frå august 2016.
 

Om du treng hjelp til å søkje, eller om du treng tilgang til datamaskin, ta kontakt med Servicetorget på tlf. nr. 57 72 20 00 eller på chat/nettprat
 

Ha klart personnummer til både barn og føresette før du byrjar å leggje inn søknad. 
 

Søk barnehageplass >

 

Finn barnehagene i kartet om du vil sjå kor dei er i Førde kommune. 

 

Kven har rett på barnehageplass?

 • Barnet må vere fylt eitt år innan utgangen av oktober 2016
 • Det må vere søkt om barnehageplass innan 1. mars 2016
 • Barn som fyller eitt år innan august må ønskje plass innan 31. august 2016
 • Barn som fyller eitt år i september må ønskje plass innan 30. september 2016
 • Barn som fyller eitt år i oktober må ønskje plass innan 31. oktober 2016

Dersom barnet ditt får plass, må de vere busette i kommunen når barnet byrjar i barnehagen. 

 

Du får svar elektronisk

Tilbodet om barnehageplass får du via e-post. For å svare på tilbodet må du logge deg på den same sida som for søknaden om barnehageplass. 

 

Om du ikkje har e-post, vil tilbodet bli sendt per post. Vi rår deg til å opprette ei e-postadresse i og med at all kommunikasjon framover vil skje elektronisk.

 

Tildeling av plassar ved hovudopptaket skjer i mars/april. Avslag på plassar blir sende ut innan 1. mai. 
 

Vedlegg til søknad om barnehageplass

Dersom du har vedlegg frå lege, helsestasjon, barnevern, PPT eller andre institusjonar, må du innan 1. mars sende vedlegga per post til
Førde kommune
Postboks 338
6802 Førde

Merk konvolutten "vedlegg til barnehagesøknad".

 

Prisar

Barnehage Betalingssatsar 2016
Barnehage
TilbodPer månadMatpengar
100 % plass2655300
80 % plass2387240
60 % plass1862180
50 % plass1595150
40 % plass1328120
Søskenmoderasjon 30% for eitt søsken, 50% for søsken nr. 2 og oppover

 

Redusert foreldrebetaling

Det kom nye nasjonale moderasjonsordnigar som gjeld foreldrebetaling i barnehage frå 1. mai og 1. august 2015. 

 • Hushaldningar med ei samla årsinntekt som er lågare enn 473.000 kroner skal betale maks seks prosent av inntekta for barnehageplass. 
 • Gratis kjernetid (20 timar per veke) gjeld for 4- og 5-åringar frå hushaldningar med samla årsinntekt under 405.000 kroner.

For å få redusert pris på grunn av låg inntekt eller gratis kjernetid må du sende søknad om redusert foreldrebetaling. Du må legge ved kopi av siste sjølvmelding, eller annan dokumentasjon av inntekt. 
 

Last ned søknadsskjema om redusert foreldrebetaling> (PDF, 230 kB)

Søknaden sender du til
Førde kommune
Postboks 338
6802 Førde
 

> Les meir om redusert foreldrebetaling på Utdanningsdirektoratet sine nettsider

 

Barnehageplass for deg som er student i Førde

Viebøen barnehage SA har 8 barnehageplassar for barn i alderen 0 - 6 år som er øyremerkte studentar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.

 

Får du ein slik barnehageplass, er vilkåra litt annleis enn for dei andre barnehagane i Førde, mellom anna når det gjeld foreldrebetaling. Les meir på nettsidene til Studentsamskipnaden. 

 

Er du student og ønskjer plass for barnet ditt i studentbarnehagen, skal du søkje på vanleg måte om barnehageplass i Førde kommune. I tillegg må du, med kopi av studentavgift eller stadfesting frå skulen, dokumentere at du er student ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. 

 

Dokumentasjonen sender du til
Viebøen barnehage
Gardsstølsvegen 29
6812 Førde

 

Kva for kriteria/vilkår vert barnehageplass tildelt etter?

Dei fleste barn vert prioritert etter alder, og barnehagane prioriterer barn som har søsken i same barnehage. Nokre grupper har prioritet ved opptak i alle barnehagane:

 • Barn som har nedsett funksjonsevne
 • Barn som er omfatta av § 4-4 andre og fjerde ledd og § 4-12 i barnevernlova 

I dei kommunale barnehagane gjeld òg desse kriteria:

 • Barn som har særlege behov for barnehageplass på grunn av sosiale, helsemessige, eller andre spesielle forhold i heimen
 • Adoptivbarn frå utlandet, barn frå familiar der begge foreldra er tospråklege eller framandspråklege

Dei kommunale barnehagane har eigne vedtekter om opptakskriteria (PDF, 238 kB).
 

Ved søknad om opptak etter prioritert kriterium skal det leggast ved dokumentasjon av nyare dato frå sakkunnig instans som til dømes barnevern, helsestasjon, lege eller PPT. I dokumentasjonen skal det gå klart fram kvifor barnet har særleg trong for barnehageplass. 
 

Dei private barnehagane har eigne opptakskriteria:

 

Klage

Ved hovudopptak kan du klage over avslag på søknad om barnehageplass. Du kan òg klage dersom du ikkje får oppfylt verken det første eller andre ønsket ditt. Ved supplerande opptak kan berre søkjarar til barnehagen som har rett til prioritet, klage. Klagefristen er normalt tre veker frå du mottok vedtaket. Klaga sender du til Førde kommune, postboks 338, 6802 Førde.
 

Dersom kommunen finn at barnet ditt skulle ha fått tilbod om den ønska plassen, skal det få tilbod om første ledige plassen etter at barn med lovfesta rett til prioritet har fått tilbod om plass. Dersom du ikkje får medhald, går saka vidare til klageutvalet i kommunen, som er klageinstans.

Publisert av Marit Kleiven. Sist endra 23.02.2016 av Marit Kleiven
 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
 • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}
{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}} hjelp

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltip']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltipUtenMinId']}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Fann du det du leitte etter?

Kontakt

bilde av personen: Helge Sæterdal
Kommunalsjef
 • Tlf: 57 61 27 03
 • Mob: 992 32 021
 • E-post:  

Snarvegar

 
 
Login for redigering