Barnehagane i Førde

Har du barn og treng barnehageplass? I Førde kommune har vi til saman 16 barnehagar. Fristen for å søkje om barnehageplass er 1. mars kvart år. 
 

Søk om barnehageplass innan 1. mars

Førde kommune har eitt felles opptak for alle barnehagane. Søknadsfristen er 1. mars, og du søkjer elektronisk via nettsidene til kommunen. 

 

Om du treng hjelp til å søkje, eller om du treng tilgang til datamaskin, ta kontakt med Servicetorget på tlf. nr. 57 72 20 00 eller på chat/nettprat
 

Søk barnehageplass >

 

Finn barnehagene i kartet om du lurer på kor dei er.

 

Kven har rett på barnehageplass?

Barnet ditt har lovfesta rett til barnehageplass dersom han eller ho fyller 1 år seinast 31. august og du søkjer innan fristen 1. mars. Dersom barnet ditt får plass, må de vere busette i kommunen når barnet byrjar i barnehagen. 
 

Du får svar elektronisk

Tilbodet om barnehageplass får du via e-post. For å svare på tilbodet må du logge deg på den same sida som for søknaden om barnehageplass. 

 

Om du ikkje har e-post, vil tilbodet bli sendt per post. Vi rår deg til å opprette ei e-postadresse i og med at all kommunikasjon framover vil skje elektronisk.

 

Vedlegg til søknad om barnehageplass

Dersom du har vedlegg frå lege, helsestasjon, barnevern, PPT eller andre institusjonar, må du innan 1. mars sende vedlegga per post til
Førde kommune
Postboks 338
6802 Førde

Merk konvolutten "vedlegg til barnehagesøknad".

 

Prisar

Barnehage
Dette er betalingssatsane for barnehagar frå 1. mai 2015:
Barnehage
TilbodPer månadMatpengar (i tillegg)
100 % plass2580300
80 % plass2320240
60 % plass1810180
50 % plass1550150
40 % plass1290120
Søskenmoderasjon 30% for eitt søsken, 50% for søsken nr. 2 og oppover

 

Redusert foreldrebetaling

Frå 1. mai 2015 skal ingen betale meir enn 6 prosent av inntekta si for ein barnehageplass. Skriftleg søknad om redusert foreldrebetaling gjeldande frå og med mai og ut barnehageåret 2015/2016 kan sendast til 

Førde kommune
Postboks 338
6802 Førde 

Siste tilgjengelege sjølvmelding må leggast ved søknaden. 

> Les meir om endring i foreldrebetalinga frå 1. mai 2015

 

Gratis kjernetid for 4- og 5-åringar frå 1. august 2015

Frå 1. august 2015 har alle 4- og 5-åringar, og barn med utsett skulestart, som bur i hushaldningar med låg inntekt rett til å få 20 timar gratis opphaldstid i barnehage per veke. Frå 1. august er denne inntektsgrensa foreslått sett til 405 000 kroner. Ordningen med gratis kjernetid gjeld uavhengig om du har deltids- eller fulltidsplass. 

Dei som meiner dei kjem inn under dei nye reglane må sende skriftleg søknad til 

Førde kommune
Postboks 338
6802 Førde 

I søknaden må du oppgje kva barnehage barnet har plass, i tillegg til namn på barnet/borna.

 

Siste tilgjengelege likningsattest må leggast ved søknaden. 

> Les meir om moderasjonsordningar frå 1. august 2015


Planleggingsdagar i dei kommunale barnehagane

  • Fredag 14. august 2015
  • Måndag 5. oktober 2015
  • Tysdag 6. oktober 2015
  • Fredag 22. januar 2016
  • Fredag 29. april 2016

Alle dagane med unntak av 22. januar er dei same som er lagt til elevfrie dagar i skuleruta 2015-2016 (PDF, 133 kB), noko som er eit viktig prinsipp av omsyn til føresette/foreldre. 


Barnehageplass for deg som er student i Førde

Viebøen barnehage SA har 8 barnehageplassar for barn i alderen 0 - 6 år som er øyremerkte studentar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.

 

Får du ein slik barnehageplass, er vilkåra litt annleis enn for dei andre barnehagane i Førde, mellom anna når det gjeld foreldrebetaling. Les meir på nettsidene til Studentsamskipnaden. 

 

Er du student og ønskjer plass for barnet ditt i studentbarnehagen, skal du søkje på vanleg måte om barnehageplass i Førde kommune. I tillegg må du, med kopi av studentavgift eller stadfesting frå skulen, dokumentere at du er student ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. 

 

Dokumentasjonen sender du til
Viebøen barnehage
Gardsstølsvegen 29
6812 Førde

Publisert av Marit Kleiven. Sist endra 07.07.2015 av Marit Kleiven

Kontakt

bilde av personen: Helge Sæterdal
Kommunalsjef
  • Tlf: 57 61 27 03
  • Mob:
  • E-post:  

Snarvegar

 
 
Login for redigering