Dispensasjon etter Plan- og bygningslova

Kommunen har mynde til etter søknad å dispensere frå føresegnene i Plan- og bygningslova, forskrifter eller planar gitt i medhald av same lov (reguleringsplanar og kommuneplanen sin arealdel).

Dispensasjon kan ikkje gjevast dersom omsynet bak føresegnene det dispenserast frå, eller omsyna i lova si føremålsføresegn, vert vesentleg sett til side. I tillegg må fordelane ved å gje ein dispensasjon vere klart større enn ulempene etter ei samla vurdering.

 

Dispensasjon krev grunngjeven søknad. Meir informasjon finn du ved å lese kap. 19 i Plan og bygningslova.

Publisert av Odd Harry Strømsli. Sist endra 19.04.2013
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Lag PDF
Arealplanleggar
Telefon :
57 61 27 16
Tittel :
Arealplanleggar
Bunnhjørne
kontaktperson
Arealplanleggar
Telefon :
57 61 27 17
Tittel :
Arealplanleggar
Bunnhjørne
kontaktperson
Viltforvaltning, skogbruk, delingssaker
Telefon :
57 61 27 23
Mobil :
90 53 35 09
Tittel :
Rådgjevar
Bunnhjørne
kontaktperson
Leiar for byggesak og arealforvaltning
Telefon :
57 61 27 15
Tittel :
Leiar
Bunnhjørne
Tenesteeining (1)
Digitalt skjema (1)
Kommunale dokument (1)
Førde Kommune, postboks 338, Hafstadv. 42, 6802 Førde. Tlf: 57 72 20 00. Fax: 57 82 38 76 postmottak@forde.kommune.no