TidligInn illustrasjon

Torsdag 20. og fredag 21. september 2018 er første dagane for opplæringspakken «Tidleg inn». Her deltar tilsette frå helsestasjon, legesenter, Nav, psykisk helse, barnevern og barnehagar frå kommunane Jølster, Gaular, Naustdal og Førde (Sunnfjord kommune i 2020).  


Opplæringsprogrammet går i alt over 6 dagar og gjev opplæring i kartleggingsverktøy og samtaleteknikk i møte med gravide og småbarnforeldre. 

Spreie gylle.jpg

Spreiefristen for husdyrgjødsel vert utsett frå 20. september til 1. oktober. 

Førde rådhus

Tysdag 18. og torsdag 20. september er det møte i desse utvala i Førde kommune:
 

Forskingsdagane 2014

Laurdag 22. september vert opplysningsdagen om hukommelsessvikt og demens arrangert som ein del av forskingsdagane 2018. 

Influensa illustrasjon

Du kan ta vaksine mot sesonginfluensa på Førde Legesenter i veke 44 og 45. 

Førde stadion

Søknadsfristen for spelemidlar i 2019 er 1. november 2018. 

Førde kommune skal delta i kartleggingsprogrammet for skrantesjuke under hjortejakta i 2018. Alle felte hjortedyr som er 2 år eller eldre skal testast for skrantesjuke. 

Lise Mari Haugen

Frå 1. september 2018 er Lise Mari Haugen konstituert rådmann i Førde kommune. Ho vert rådmann fram til kommunesamanslåinga 1. januar 2020. Ho overtek som rådmann etter Ole John Østenstad som skal vere prosjektleiar og deretter rådmann i Sunnfjord kommune. 

Folkemøte om sentrumsstrategien 27

Det var over 200 personar som møtte opp på folkemøtet om sentrumsstrategien 27. august 2018. Administrasjonen tek med seg innspela frå møtet og vil legge fram saka på nytt til planutvalet 20. september og bystyret 27. september 2018. Korleis sentrumsstrategien skal legge føringar for kommuneplanen sin arealdel er eit viktig spørsmål. 

Temakafé kreftforeningen

Temakaféen er til for kreftramma, pårørande og etterlatne. Tilbodet er gratis og det er inga påmelding. Vi tek opp kreftrelaterte tema og byr på ulike kulturelle innslag. 

Visma Flyt Skule illustrasjon

Skulane i Førde kommune skal frå 1. august 2018 ta i bruk Visma Flyt Skule som skuleadministrativt system. Elevar, grupper, lærarar og føresette er registrert i dette systemet, og fråver, merknader og karakterer på elevar, blir lagt inn her. I Visma Flyt Skule handterer vi også SFO-søknader og administrasjon av SFO-plassar. 

Seminar oppvekst  13

Måndag 13. august 2018 gjekk startskotet for komande Sunnfjord kommune si storsatsing «Inkluderande barnehage- og skulemiljø". På bildet ønsker Are Solstad frå Utdanningsdirektoratet velkomen til seminaret. 

Framside reiseguide Sunnfjord

Ein ny reiseguide for Sunnfjord er klar. Les om aktivitetar, attraksjonar og arrangement i Førde, Gaular, Jølster og Naustdal. Guiden er proppfull av gode tips til deg som vil vite meir om kva Sunnfjord har å by på.

Førde rådhus, helsestasjon

Korleis opplever du som brukar kvaliteten på vårt arbeid? Dette er eit spørsmål vi stiller med jamne mellomrom. I 2018 har vi gjennomført brukarundersøkingar på helsestasjonen, psykiatritenesta, Førde helsetun, heimetenesta og bu- og miljøtenesta. Vi presenterer her dei resultata som er klare. Undersøkingane i heimetenesta og bu- og miljøteneste er nettopp avslutta og vil difor bli presentert seinare. 

Skjermbilde

Kommunal Rapport har publisert endeleg Kommunebarometer basert på resultata i 2017, og Førde kommune klatrar i år heilt til topps. Dette betyr at vi leverer gode tenester til innbyggarane våre – ja faktisk er vi best i landet.

Opning av Bergumkrysset 3

Bergumkrysset på riksveg 5 vart offisielt opna 3. juli 2018. Snorklippinga vart utført av leiar for vegavdeling Statens vegvesen Sogn og Fjordane Svenn Egil Finden, saman med ordførar i Førde Olve Grotle og fylkesordførar Jenny Følling. 

Ris og ros helsetunet

Postkasse med "Ris og Ros" er eitt av fleire tiltak Førde helsetun har brukt for å betre samarbeidet med pårørande. Fagbladet har laga ein fin artikkel om erfaringane frå utviklingsarbeidet. 

Piano i Førdehuset 21

No kan du sette deg ned på pianokrakken i Førdehuset og spele ein liten låt! Ordførar Olve Grotle opna "Parkert piano" i Førdehuset torsdag 21. juni 2018. 

Carl Nyborg-Christensen

Carl Nyborg-Christensen er tilsett som personvernombod for ti kommunar i Ytre Sogn og Sunnfjord (SYS-kommunar). Han skal jobbe for at personvernet til tilsette og innbyggarar vert behandla på ein god måte og i tråd med personopplysningslova. 

Utdeling av byggeskikkprisen 2018

Ullsentralen fekk byggeskikkprisen for 2018. Prisen vart delt ut av ordførar Olve Grotle i bystyremøtet 21. juni. Tore Hillestad, Christina Kvamme og Svein Torsnes tok imot prisen til Xform og Ullsentralen AS. Leiar i juryen for byggeskikkprisen Rune Hegrenes heilt til høgre i bildet. Fotograf: Tore Gjelsvik.

Førde rådhus, Lise Mari Haugen

Lise Mari Haugen blir assisterande rådmann i Sunnfjord kommune. Ho er ein av ti leiarar som no er plukka ut til å leie den nye kommunen. 

Førde rådhus, helsestasjon

Førde helsestasjon arrangerer temagrupper med nyttig innhald siste tysdag kvar månad. Ta gjerne med deg niste, og kos deg saman med dei andre foreldra og barna deira både før og etter temagjennomgangen. 

Elektronisk lås

Førde kommune går no i gang med å montere elektronisk låsesystem (eLås) hos innbyggarar som får helsehjelp heime eller har tryggleiksalarm.  Montering av det nye låsesystemet vil starte i mai/juni 2018. 

Elbil lading 1

Brukar du vanleg stikkontakt frå bustaden din, er det ikkje sikkert at denne er tilpassa straumforbruket til elbil ladaren.

Det brenner ikkje oftare i elektriske bilar enn andre bilar, men lademåten kan utgjere ein auka risiko.

Det anbefalast at det monterast på-veggen-ladar mode 3-ladestasjoner der ein brukar å lade elbil regelmessig. Ta kontakt med elektrikar for å få eit riktig ladesystem for din bustad.

Kystloteriet oktober 2017

Bli med på strandrydding og du kan vinne flotte premiar. 

Fann du det du leitte etter?

Snarvegar