Barnehage, utvendig

Søk barnehageplass innan 1. mars 2019. Merk deg at alle som står på venteliste må søke på nytt i år. 

Temakafé kreftforeningen

Temakaféen er til for kreftramma, pårørande og etterlatne. Tilbodet er gratis og det er inga påmelding. Vi tek opp kreftrelaterte tema og byr på ulike kulturelle innslag. 

Illustrasjon Sunnfjord kommune

Planutvalet vedtok 13. desember 2018 å legge forslaget til kommuneplanen sin arealdel ut til høyring og offentleg ettersyn. Høyringsfrist er 8. februar 2019. 

klima folkemote

Vi inviterer til folkemøte om forslaget til klimaomstillingsplan torsdag 24. januar i Førdehuset klokka 18.00 til 21.00. 

Plastembalasje

Frå januar 2019 startar ordninga med returplast til Sunnfjord Miljøverk.

 

 

Vigdis Lobenz 2

I dag, 2. januar 2019, startar Vigdis Lobenz som prosjektleiar for Førdepakken i Førde kommune. Ho tek over stillinga etter Arve Seger som har nådd pensjonsalderen. 

Pengesymbol

Her finn du dei vanlegaste avgiftene, gebyra og eigenbetalingane i 2019. Prisen på barnehageplass, SFO-plass og betalingssatar for helse- og omsorgstenester er justert litt opp. Tilknytingsgebyr for vatn og avløp er uendra, medan feie- og tilsynsgebyret har gått noko ned. Dei største endringane er at prisen på avløp vert auka med 22 % og prisen for levering av papp og papir aukar med 23 %. 

Dagsturhytta Gyttakvia

 

 

 

Dagsturhytta i Førde, som har fått namnet Gyttakvia, er no open for alle! Her inviterer Inge Larsen frå kultureininga alle til å ta hytta i bruk. 

Kulturminneplan, framside

I planutvalsmøtet 15. november 2018 vedtok utvalet å legge kulturminneplanen ut til høyring. Høyringsfrist er utsett til 8. februar 2019

Norges vassdrag og energidirektorat (NVE) startar boring for regional kartlegging av fare for store kvikkleireskred i Førde, Eid, Gloppen, Stryn, og Naustdal kommunar i veke 3 eller 4 i 2019.

Klimaplan framside

Førde, Gaular, Naustdal og Jølster kommune har utarbeidd framlegg til interkommunal plan for klimaomstilling i Sunnfjord 2019–2030. 

Asbjørn Steen og Hilde Bjørkum prisvinnarar 13

Asbjørn Inge Steen fekk Kongens fortenestemedalje og Hilde Bjørkum fekk Førde kommune sin kulturpris for 2018 i dag under julemøtet til bystyret. Ordførar Olve Grotle stod for utdelinga. 

Hilde Bjørkum

Formannskapet vedtok i dag at kulturprisen for Førde kommune 2018 går til Hilde Bjørkum.

Turgåarar i Førde

I den nye elektroniske brosjyra finn du 16 flotte nærturar i Førde. Kjekt for deg som er ny i Førde, på gjennomreise, eller for deg som treng inspirasjon til nye turmål. God tur!

Kulturskulekalendar

Førde, Naustdal og Jølster har kulturskuleelevar som er representert i Norsk Kulturskuleråd sin kalender 2019

 

 

Gratulerer til alle tre og til lærarane Ingjerd Monsen Hjelmeland og Karen Helga Maurstig

Hender og datamaskin

Vil du sjekke fakturaene dine i Førde kommune? Du kan no som innbyggar enkelt få innsyn i eigne fakturaer. I tillegg er det mogleg å søke om betalingsutsetting.

Hender og datamaskin

Førde kommune startar no å sende ut faktura digitalt. 

Dersom du har reservert deg frå å få elektronisk post og ikkje har ein avtale som er lista opp under, vil du framleis få fakturaen din heim i postkassen. Fakturaen frå oss vil no vere utan bankgiroblankett.

UBiF 2018-2019

Ungdomens bystyre i Førde for 2018–2019 er starta opp og har hatt val av ordførar, varaordførar og sekretær.

Flaum på Tangen

Statens naturskadeerstatning kan gi erstatning for skadar som ikkje vert dekt av privat forsikring. Les meir om kven som kan søke og korleis du kan søke. 

Tre 1

Les artikkelen med spørsmål om du kan be naboen felle tret før stormen gjer det. 

Gjensidige

 

Bosspann - papirboss

Renovasjonsruta som gjeld frå 1. oktober 2018 og til 1. oktober 2019 skal vere sendt til alle husstandar. Merk deg at frå januar 2019 kan du levere plastavfall i ein eigen avfallspose. 

Førde kontrollutval hadde møte 18.09.2018

Link til referat

Neste møte i kontrollutvalet vert 30.10.2018.

Lise Mari Haugen

Frå 1. september 2018 er Lise Mari Haugen konstituert rådmann i Førde kommune. Ho vert rådmann fram til kommunesamanslåinga 1. januar 2020. Ho overtek som rådmann etter Ole John Østenstad som skal vere prosjektleiar og deretter rådmann i Sunnfjord kommune. 

Folkemøte om sentrumsstrategien 27

Det var over 200 personar som møtte opp på folkemøtet om sentrumsstrategien 27. august 2018. Administrasjonen tek med seg innspela frå møtet og vil legge fram saka på nytt til planutvalet 20. september og bystyret 27. september 2018. Korleis sentrumsstrategien skal legge føringar for kommuneplanen sin arealdel er eit viktig spørsmål. 

Visma Flyt Skule illustrasjon

Skulane i Førde kommune skal frå 1. august 2018 ta i bruk Visma Flyt Skule som skuleadministrativt system. Elevar, grupper, lærarar og føresette er registrert i dette systemet, og fråver, merknader og karakterer på elevar, blir lagt inn her. I Visma Flyt Skule handterer vi også SFO-søknader og administrasjon av SFO-plassar. 

Fann du det du leitte etter?

Snarvegar