Rådhuset 2014

Møte i desse politiske utvala i førde kommune 1. juni 2017:

Førde frå lufta

No kan du enkelt finne det beste energitiltaket for din bustad, og sjå kor du har mest å spare. 

Kart liten SiS

No skal du seie di meining om kommunenamn.
Svar på telefonen når nummeret 61 60 11 27 ringer. 

Sogn og Fjordane Kunstmuseum detalj fasade 2

Send inn forslag til årets byggeskikkpris innan 28. mai 2017

Opning av byløa til Maia Birkeland 16.05.17

Ordførar Olve Grotle opna "Byløa" til kunstnaren Maia Birkeland tysdag 16. mai. Installasjonen er plassert i byrommet framfor Førde rådhus. Kunstprosjektet tek utgangspunkt i fortid-notid-framtid og reflekterer over vår historie, identitet, kulturarv og felles framtid. 

Ny klatrepark mai 2017

Klatreparken på Festplassen i Førde har fått eit nytt tilbod til dei minste. I tillegg har heile klatreparken fått nytt fallunderlag og er gjort langt betre tilgjengeleg for dei som har nedsett funksjonsevne (inkludert rullestolbrukarar). Med dette har vi fått eit nytt anlegg som er tilgjengeleg for alle.

 

Vi håpar flest mogleg nyttar dette flotte tilbodet og at Festplassen utover sommaren vil fyllast opp dag- og kveldstid med barn, unge, familiar og eldre. 

_P2U1878 2007-09-10.jpg

Førdefjorden Energi AS held fram med boring av røyr under Jølstra til fjordvarmeanlegget. Parkeringa ved Førdehuset, vegen forbi parkeringa og gangvegen mellom Førdehuset og barneskulen er framleis stengt.

 

Arbeidet var planlagt ferdig til 17. mai, men entreprenøren har møtt utfordringar og må difor fortsette etter 17. mai.

Villrein

Sogn og Fjordane villreinnemnd har fastsett fellingskvote for villrein 2017. Nærmare informasjon om vedtaka kan sendast frå villreinnemnda på oppmoding.

Vedtaka kan påklagast til Miljødirektoratet innan tre veker. Evt. klage lyt vere skriftleg og skal sendast til Sogn og Fjordane villreinnemnd.  

Forhaustar

Det er nye søknadsrutinar for å søkje om produksjonstilskot i jordbruket frå 2017. Første nye søknadsfrist er 15. mai. Søknaden må leverast elektronisk. Det vil ikkje lenger vere mogleg å levere søknad på papirskjema. 

Rådhuset 2014

Fredag 28. april 2017 var det møte i Førde bystyre

Utsiktsbilde 2 Hornnes

I fleire samanhengar blir det sagt at Førdepakken ikkje vil løyse trafikkproblema i Førde, og at desse berre kan løysast ved ei omlegging av E39. Faglege vurderingar Førde kommune og Statens vegvesen har fått gjennomført i fleire omgangar dei siste 15-20 åra viser at dette ikkje er rett. 

Hafstadparken fotballbane

Vi treng hjelp til å halde lista over lag og organisasjonar i Førde oppdatert. Ser du noko som er feil, send oss ei melding, gjerne med rett informasjon. 

Sykkeldemonstrasjon

Har du planar om å sykle eller gå til jobben etter påske? Førde kommune og Scandic Sunnfjord Hotel & Spa markerer startskotet for aksjonen Sykle til jobben med gratis frukost ved Førde rådhus onsdag 19. april mellom kl. 07:00 og 09:00. Kjem du innom frukosten vert du med på trekning av flotte sykkeljakker. 

Holsen

I år har Fylkesmannen ein tilskotspott på 9,2 millionar kroner som skal brukast til utsiktsrydding. Målet er å få auka utsikt langs vegar, stiar og vegnære utsiktspunkt. 

Fugleinfluensa

No kjem trekkfuglane heim og dei kan ha med seg fugleinfluensa frå Sentral-Europa. Mattilsynet treng hjelp av deg for å ta fugleinfluensaprøvar.

Miljøfyrtårn logo

Det er tre år sidan rådhuset vart sertifisert som Miljøfyrtårn. Rådhuset er no resertifisert, og kan vise til m.a. ei miljøvenleg drift av rådhuset.

 

Digital postkasse illustrasjonsbilde

Førde kommune vil i løpet av mars gå over til å sende post digitalt. Har du allereie skaffa deg digital postkasse hjå Digipost eller e-Boks vil breva kome i den postkassen du har valt. Om ikkje du har valt digital postkasse vil breva kome i Altinn.  

Jubileumsforestilling 18.02.17

Det er 20 år sidan Førde fekk bystatus, og det skal vi feire! 20 arrangement er peika ut til å vere byens jubileumsarrangement. 

Førde Helsestasjon

Førde helsestasjon arrangerar temagrupper med nyttig innhald siste tysdag kvar månad. Ta gjerne med deg niste, og kos deg saman med dei andre foreldra og barna både før og etter temagjennomgangen. 

Kart liten SiS

Som kjent har dei fire kommunane Naustdal, Gaular, Jølster og Førde gjort gjensidige vedtak om å slå seg saman. Følg med på vegen mot ein ny kommune på nettsida prosjektsunnfjord.no eller på facebook-sida indre Sunnfjord

Kart liten SiS

Som kjent har dei fire kommunane Naustdal, Gaular, Jølster og Førde gjort gjensidige vedtak om å slå seg saman. Prosessen er godt i gang, og viktige avgjerder skal fattast i tida framover. 

Pengesymbol

Her er ei oversikt på dei vanlegaste avgiftene, gebyr og eigenbetalingane i 2017. Prisen på barnehageplass og betalingssatar for helse- og omsorgstenester er justert litt opp, medan kommunale gebyr stort sett er uendra i 2017. SFO-prisane er òg uendra. 
 

Fullstendig oversikt finn du i prisliste 2017 (PDF, 269 kB).

Fritt Fram opningsdag 11.05.16

Bli med på gåturar i sentrum med innlagt styrketrening! 

Kakefest med fylkesmannen 19.09.16

Fylkesmann Anne Karin Hamre hadde måndag 19. september 2016 med seg gratulasjonskake for å feire ny storkommune i indre Sunnfjord. Ordførarane var invitert til kakefest. Frå venstre: Olve Grotle (Førde), Oddmund Klagegg (Jølster), Anne Karin Hamre, Mathias Råheim (Gaular) og Håkon Myrvang (Naustdal).  

Fann du det du leita etter?

Snarvegar

 
 
Login for redigering