Petter Kanin

Om du vert lei av å gå på ski i vinterferien, er det eit godt alternativ å stikke innom Førdehuset. Biblioteket har ope alle dagar med mange ulike aktivitetar. Kino Førde har kino på dagtid onsdag og torsdag. Sjå detaljar om progammet i vinterferien på fordehuset.no

Komfyrbrann.jpg

 

Har du opplevd brann på komfyren? Kanskje kjenner du nokon som har nettopp det?

Ein fersk statistikk viser at det var utrykking til 22 komfyrbrannar her i Sogn og Fjordane i 2017. I Noreg samla var over 45% av alle dei registrerte utrykkingane til bustadbrannar, var grunna brann eller branntilløp på komfyren. I tillegg reknar vi med at det kan ha vore branntilløp som aldri ha blitt varsla til 110.

 

Barnehage, uteleik

Søk om barnehageplass innan 1. mars.

Fredskorpset 15. februar 2018

Torsdag 15. februar 2018 opna den nye direktøren i Fredskorpset, Jan Olav Baarøy, kontoret i Førde. Han gler seg til å flytte til Førde og starte oppbygginga av kontoret her. 

Framside planprogram

Dette spørsmålet vil vi gjerne ha svar på frå deg som bur i Førde, ønskjer å flytte til Førde eller har budd i Førde tidlegare. 

Førde rådhus

Møte i Førde bystyre 15. februar 2018

Førdeutsikt

Kunngjering om utskriven eigedomsskatt for 2018

Førde rådhus, Heidi Ekehaug og Marta Strandos

Førde kommune jobbar no med eit forskingsprosjekt for å utvikle tiltak for å gje betre informasjon og hjelp til personar med demens og deira pårørande.  Vi har i den samanheng behov for å få meir kunnskap om korleis personar med demens sjølv vurderer sine behov og sin situasjon. 

Digital postkasse mobilbruk

Skaff deg digital postkasse og få breva raskare – rett på mobilen eller datamaskina di. Digital postkasse er internett sitt svar på din vanlege postkasse. Er du klar til å ta imot posten digitalt?

Pengesymbol

Her finn du dei vanlegaste avgiftene, gebyr og eigenbetalingane i 2018. Prisen på barnehageplass, SFO-plass, årsgebyr for vatn og avløp, feiing/branntilsyn, slamtøming og betalingssatar for helse- og omsorgstenester er justert litt opp. Tilknytingsgebyr for vatn og avløp er uendra, medan renovasjonsgebyret har ein auke på 15 %. 

Førde rådhus, helsestasjon

Førde helsestasjon arrangerer temagrupper med nyttig innhald siste tysdag kvar månad. Ta gjerne med deg niste, og kos deg saman med dei andre foreldra og barna deira både før og etter temagjennomgangen. 

Facebook logo

Her har vi samla innlegga som engasjerte mest på kommunen si Facebookside i 2017. Lista er rangert etter kor mange personar innlegget har nådd ut til. 

Gifteringer

Frå 1. januar 2018 tek kommunane over ansvaret for gjennomføring av borgarlege vigslar i Norge. For kommunane Førde, Gaular, Jølster og Naustdal vil Førde kommune administrere ordninga med vigslar. 

Olve Grotle

Namnet på den nye kommunen skal vere Sunnfjord. Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har tatt avgjerd om kommunenamn og kunngjeringa kom 19. desember 2017.

Fysioterapi

Tilbakemeldingane frå dei som har kommunale fysio- og ergoterapitenester er særs gode i Førde kommune. Det viser brukarundersøkinga som er gjennomført hausten 2017. 

Kulturprisen 2017, Hans Jakob Reite

Hans Jakob Reite fekk i dag overrekt kulturprisen for 2017 av ordførar Olve Grotle. Prisen vart delt ut på årets siste bystyremøte. 

oljefri illustrasjon

Fyring med fossil olje og parafin blir forbode frå 1. januar 2020. Bytt til fornybar varmekjelde no, og få støtte frå Enova. 

Sunnfjord Næringspark

Første byggetrinn av nye Sunnfjord Næringspark på Moskog er klart til etablering av nye verksemder. Er du interessert? Ta kontakt med Rolf Sanne-Gundersen ved Sunnfjord Utvikling, tlf. 970 55 208.

Fredskorpset 26. oktober 2017

Tilsette i Fredskorpset har hatt sitt første besøk til Førde denne veka. Det var 22 som meldte seg på turen og ville sjå og høyre om Førde som bu- og arbeidsområde. 

Røde Kors bygget

Forbrukarrådet har testa og gitt poeng til alle fastlegekontora i landet på ein skala frå null til hundre. Dei har testa svartid på telefon og e-post, om det er mogleg å bestille legetime elektronisk og kor god informasjon som er digital. Medisinskfaglege vurderingar er ikkje testa. 

Dronebilde Førde sentrum

Vi har gleda av å publisere ei ny nettside knytt til "Sentrumsstrategi for Førde".  På framtidasforde.no vil du finne informasjon om prosjektet med sentrumsstrategien. Nettsida er også ein viktig stad for å gje tilbakemelding og tankar om sentrumsutvikling i Førde. Her ønskjer vi bidrag frå alle!

Fredskorpset  22.09.2017

Denne veka har Fredskorpset vore på sitt første besøk til Førde. Frå venstre avd. direktør Vigdis Holm, direktør Hege Hertzberg, representant for dei tilsette Helge Espe, ordførar Olve Grotle, rådmann Ole John Østenstad og avd. direktør Øyvind Sunde. Fredskorpset skryt av mottakinga dei har fått blant folk i Førde. Det er tydeleg at mange ser fram til å få dette spennande fagmiljøet til Sunnfjord. 

Gratis HPV-vaksine

Alle kvinner som er fødde 1991 og seinare har frå hausten 2016 tilbod om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom eit to-årig vaksinasjonsprogram. 

Frå 15. juni 2017 vart det etablert politikontakt for alle kommunar i Vest politidistrikt. Politioverbetjent Odd Helge Vågseth er politikontakt i Førde og Naustdal. Bjarne Brudevoll i Gaular og Knut Skurtveit i Jølster kommune. 

Førde rådhus, sykkeldag

No kan du låne syklar gratis på Servicetorget. Opningstid frå kl.08.00 til kl.15.15 

Fann du det du leita etter?

Snarvegar

 
 
Login for redigering