Kunngjeringar

Her finn du plansaker og andre kunngjeringar som til dømes varsel om oppstart av planarbeid, høyringar og planar som vert lagt ut til offentleg ettersyn. 

 

Gå til skjema for elektronisk høyringsuttale >

Sist endra 09.11.2016
Publisert 16.10.2019

Planen legg til rette for ei fortetting i eksisterande område for frittliggande bustader, og opnar for å etablere bustader i rekkje/kjede og i blokk I eit uregulert område. Området ligg på Sunde, vest for fylkesveg 482.

 

Publisert 15.10.2019

Planen legg til rette for ei lågblokk med inntil 15 bueiningar.

 

Publisert 15.10.2019

Planen er ei vesentleg endring av detaljregulering Slåttebakkane B2.

Publisert 15.10.2019

Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for konsentrert utbygging med inn til 48 nye bueiningar.

Publisert 02.10.2019

Med heimel i anskaffelsesforskrifta § 2-3 har Førde kommune tildelt einerett til Sunnfjord Miljøverk IKS for utføring av kommunen sine lovpålagte oppgåver med grunnlag i ureiningslova § 26 første og tredje ledd, § 29 tredje ledd og § 30 med underliggande forskrifter. Vidare er Sunnfjord Miljøverk IKS, med same heimel, også tildelt einerett for tømming og mottak av slam frå kommunale slamavskiljarar, mottak av slam frå kommunale reinseanlegg og innsamling, mottak og behandling av avfall frå kommunale verksemder/institusjonar.

 

Publisert 30.09.2019

Fellesnemnda for Sunnfjord kommune vedtok i møte 18. september 2019 å legge forslag til plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020–2023 ut på høyring og offentleg ettersyn. 

Publisert 17.09.2019

Formålet med tiltaket er å legge til rette for ei utviding av eksisterande lagerområde for Førde Sementvare AS mot vest.

Publisert 06.09.2019

Statens vegvesen skal i samarbeid med kommunane Naustdal og Førde utarbeide ein kommunedelplan for å avklare framtidig trase for ny riksveg 5 på strekningen Erdal–Naustdal. Vi ber med dette om innspel til arbeidet. Frist for å sende innspel er 20. oktober 2019.  

Publisert 21.11.2018
Kulturminneplan, framside

I planutvalsmøtet 15. november 2018 vedtok utvalet å legge kulturminneplanen ut til høyring. Høyringsfrist var 8. februar 2019

Publisert 20.11.2018

Førde bystyre vedtok kommuneplanen sin samfunnsdel i møte 26. oktober 2018.