Kunngjeringar

Her finn du plansaker og andre kunngjeringar som til dømes varsel om oppstart av planarbeid, høyringar og planar som vert lagt ut til offentleg ettersyn. 

 

Gå til skjema for elektronisk høyringsuttale >

Sist endra 09.11.2016
Publisert 12.06.2019
Vieåsen vest flyfoto

 

Planframlegget legg til rette for å føre opp nye husvære i rekkjehus, og blokker til studenthyblar øvst i Vieåsen. Planområdet omfattar også delar av eksisterande rekkjehus som i størst mogleg grad skal takast vare på slik dei er i dag.

Publisert 11.06.2019

Planen legg til rette for å føre opp ei ny blokk for kontor og tenesteyting på 3-5 etasjar aust for Hafstad vidaregåande skule og nord for europaveg 39. Tilkomst til området vil skje frå ny gate i nord.

Publisert 29.04.2019
Illustrasjon Sunnfjord kommune

Fellesnemnda for Sunnfjord kommune ber om innspel til nye forskrifter for teknisk sektor. Forskriftene skal gjelde frå 1. januar 2020.

Publisert 06.05.2019
Villrein

Sogn og Fjordane villreinnemnd har fastsett fellingskvote for villrein 2019. Nærmare informasjon om vedtaka kan sendast frå villreinnemnda på oppmoding.

Vedtaka kan påklagast til Miljødirektoratet innan tre veker. Evt. klage lyt vere skriftleg og skal sendast til Sogn og Fjordane villreinnemnd.  

Publisert 17.12.2018
Illustrasjon Sunnfjord kommune

Planutvalet vedtok 13. desember 2018 å legge forslaget til kommuneplanen sin arealdel ut til høyring og offentleg ettersyn. Høyringsfrist var 8. februar 2019. 

Publisert 13.12.2018

I medhald av §12-8 i plan- og bygningslova vert det varsla om oppstart av detaljreguleringsplan for Flomstunet gnr. 61 bnr. 117, 53, 379 og 113 i Førde kommune. Planområdet er på om lag 3 250 m2, og ligg aust for Langebruvegen og Førde Rådhus, sør for Hafstadvegen.

Publisert 21.11.2018
Kulturminneplan, framside

I planutvalsmøtet 15. november 2018 vedtok utvalet å legge kulturminneplanen ut til høyring. Høyringsfrist var 8. februar 2019

Publisert 20.11.2018
Framside planprogram

Førde bystyre vedtok kommuneplanen sin samfunnsdel i møte 26. oktober 2018. 

Publisert 26.06.2017

I samband med områderegulering for Brulandsvellene må det greiast ut tilhøve kring trafikkløysing for området. Planutvalet gjorde følgjande vedtak i møte den 22.06.2017 i sak 042/17:

 

Fann du det du leitte etter?