Heimesjukepleie

Heimesjukepleie er ein teneste som ytast i heimen hjå brukaren. Målgruppa er eldre og/eller sterkt funksjonshemma og/eller sjuke som ikke klarar seg på eiga hand. Hjelp kan til dømes vere hjelp til personleg hygiene, mat, medisiner osv. 

Førde helsetunFørde helsetun Oskar Andersen

Korleis få tenesta/saksgang?
Søkjar av tenesta må bu eller opphalde seg i kommunen. Det må liggje føre ein skriftleg søknad.

Tildelingskontoret handsamar søknaden og det kan i samband med dette bli gjort eit heimebesøk med kartlegging av søkjar sin heimesituasjon. Du kan nytte søknadsskjema om pleie og omsorgstenester i Førde kommune. Søknaden sendast til Førde kommune v/ Tildelingskontoret, pb 338, 6802 Førde

 

Søknad vert handsama etter Lov om helse- og omsorgstjeneste § 3-2 6.ledd pkt a jfr Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a.

 

 

 

 

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål knytt til søknad, ta kontakt med:

  • Tildelingskontoret på tlf: 57 72 20 00 mellom kl 09 -15.
     

Ved spørsmål knytt til tenestetilbodet, ta kontakt med:

  • Sentralbord heimetenesta på tlf: 57 72 21 20
Publisert av Catrine Andresen. Ansvarleg Heimetenesta. Sist endra 31.03.2014
Tilbake
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Lag PDF
kontaktperson
Telefon :
57 72 21 20
Tittel :
Tenesteleiar
Bunnhjørne
Hovudside (1)
Førde Kommune, postboks 338, Hafstadv. 42, 6802 Førde. Tlf: 57 72 20 00. Fax: 57 82 38 76 postmottak@forde.kommune.no