Heimesjukepleie

Heimesjukepleie er ein teneste som ytast i heimen hjå brukaren. Målgruppa er eldre og/eller sterkt funksjonshemma og/eller sjuke som ikke klarar seg på eiga hand. Hjelp kan til dømes vere hjelp til personleg hygiene, mat, medisiner osv. 

Korleis få tenesta/saksgang?

Søkjar av tenesta må bu eller opphalde seg i kommunen. Det må liggje føre ein skriftleg søknad.
 

Gå til søknadsskjema > (PDF, 74 kB)

 

Søknaden sendast til Førde kommune v/Tildelingskontoret, pb. 338, 6802 Førde.


Tildelingskontoret handsamar søknaden og det kan i samband med dette bli gjort eit heimebesøk med kartlegging av søkjar sin heimesituasjon.

Dersom du får vedtak på heimesjukepleie vil du etter 3 mnd ha rett på gratis tannhelseteneste. Dersom det oppstår ein akutt situasjon kan du få gratis tannhelseteneste før 3 mnd er gått.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål knytt til søknad, ta kontakt med:

  • Tildelingskontoret på tlf: 57 72 20 00 mellom kl 09 -15.
     
Publisert av Catrine Andresen. Ansvarleg Heimetenesta. Sist endra 04.02.2015 av Catrine Andresen
Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Leiar Heimetenesta
  • Tlf: 57 72 21 20
  • Mob:
  • E-post:  

Snarvegar

 
 
Login for redigering