Ferdigattest

Før du kan ta i bruk det du har bygd må du søkje om ferdigattest. Ferdigattesten viser at saka er ferdigbehandla av kommunen. Attesten blir gitt på bakgrunn av innsendt dokumentasjon om at arbeidet er ferdigstilt.

Søke om ferdigattest

> Elektronisk skjema via ByggSøk

> Papirblankett


Kven skal sende inn ferdigattest?

Dersom det er sendt inn ein søknad via ein ansvarleg søkjar er det ansvarleg søkjar som skal søkje om ferdigattest.

Har du sjølv stått ansvarleg for tiltaket skal du sjølv sende inn søknad. 


Mellombels bruksløyve

Så lenge det kun gjenstår mindre arbeid og det ikkje er farleg å ta i bruk bygningen, kan du også søkje om mellombels bruksløyve. I løyve skal det gå fram kva arbeid som gjenstår og du får ein frist for å ferdigstille.

Eit mellombels bruksløyve gjer at bygningen kan takast i bruk før du har mottatt ferdigattest.

 

Søke om mellombels bruksløyve

> Elektronisk skjema via ByggSøk 

 
 

Manglande ferdigattest på eigedomen

Kommunen skriv ikkje ferdigattestar for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.


Dersom du har søkt om byggeløyve i perioden 1. januar 1998 til 30. juni 2010, og kommunen har gitt mellombels bruksløyve, skriv vi ut ferdigattest i følgjande tilfelle:
 

a) Det stod ikkje att alvorlege forhold etter at tiltaket fekk mellombels bruksløyve, og føretaket med ansvarsrett for relevant fagområde har vurdert og gitt ein erklæring om at forholda som står att er utført i samsvar med byggeløyve.
 

b) Det stod att berre forhold av mindre betyding etter at tiltaket fekk mellombels bruksløyve, og eigar eller tiltakshavar har gitt erklæring om at arbeidet er utført i samsvar med byggeløyve.
 

Viss du søker om ferdigattest etter bokstav b, avgjer kommunen om dei attståande forholda er av ein slik art at bestemmelsen kan nyttast.
Publisert av Vedvik Sissel. Sist endra 02.07.2015 av Marit Kleiven

Kontakt

  • Tlf: 57 72 20 00
  • Mob:
  • E-post:  

Snarvegar

 
 
padlock